Sản phẩm

  Sale 1
  Sale 2
  Sale 3

  Đại lý độc quyền

  NIVELCO_30.jpg
  150_HAWK_logo_2.jpg
  3.jpg
  DWYER.jpg
  Fluidwell_Logo.jpg
  4.jpg
  omega.jpg
  SIKA1_1.jpg

  Khách hàng tiêu biểu

  Sản phẩm » Đồng hồ áp suất màng, dùng cho hóa chất kết nối bích, New-Flow, model DT118

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00026
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00025
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00024
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00023
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00022
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00021
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00020
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00019
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00018
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00017
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00016
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00015
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00014
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : BV1-00013
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
  Mã số : BV1-00012
  Brand : New-Flow
  List Price : 5,500,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
  Mã số : BV1-00011
  Brand : New-Flow
  List Price : 5,500,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
  Mã số : BV1-00010
  Brand : New-Flow
  List Price : 5,500,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
  Mã số : BV1-00009
  Brand : New-Flow
  List Price : 5,500,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
  Mã số : BV1-00008
  Brand : New-Flow
  List Price : 5,500,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-A-A
  Mã số : BV1-00007
  Brand : New-Flow
  List Price : 5,500,000 VNĐ

  DT118.jpg

  Đồng hồ áp suất màng New-Flow, model DT118

  Model : SG100-A + DT118-E-B-S-V-Tf-E-C
  Mã số : GV1-00006
  Brand : New-Flow
  List Price : 6,100,000 VNĐ